นายภูเบตร ภักดีวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ปฏิบัติการ