ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
นางสาววณิชยา  เนืองพันธ์
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวณชนม์พัฒน์  อารีเอื้อ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายภูเบตร ภักดีวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายบวรลักษณ์  บุญจำเนียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายโอภาส  ศิริโท
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายสำเริง คำมีวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
นายฐนกร  บุญสุข
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวปิยพรวดี  ทองดี
นักกิจการนักศึกษา ปฏิบัติการ