แจ้งการส่งผลการเรียนระบบออนไลน์

แจ้งการส่งผลการเรียนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ…ปริ้น 1 ชุด ให้ประธานสาขาวิชาเซ็นรับรอง และรวบรวมส่งที่คุณภูเบตร ห้อง215 ภายในวันที่ 18 พ.ย.62 โดยระบบจะบันทึกเวลาส่งอัตโนมัติ…หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือเป็นการส่งผลการเรียนล่าช้า…

หากมีปัญหาการใช้ระบบ สอบถามได้ที่สำนักวิชาการฯ 043556004