รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ปี 2564

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
การยื่นเอกสารรายงานตัว ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) รอกำหนดการ
โดยมีเอกสาร

  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ และ พร้อมฉบับจริง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รายละเอียด >>>
https://drive.google.com/file/d/1CCr30XhkG0dhteBxv4Y6Twg3Xqe1TpJO/view