ประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563