ประกาศ รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563