กำหนดการและขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กำหนดการและขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2563

ขั้นที่ 1 กรอกรายละเอียดทะเบียนประวัติและคำรับรอง (พร้อมแนบ Link google drive สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ) ผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqYxFkk__zfo_ZUNYEulnGgRAua4R-6Jdfj1kZn0w5fAh7nw/viewform?fbclid=IwAR2fwtkB4GoXR2gzA68dvPxL9I-kdiRmjYIif2iFMWKOwsokGxAQtTcU1gc

ขั้นที่ 2 ไปที่ https://classroom.google.com/ เพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ โดยนักศึกษาต้องเลือกเข้าห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งเท่านั้น

การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องที่ 1 รหัสของชั้นเรียน n75mnrw
การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องที่ 2 รหัสของชั้นเรียน 4clplqp
การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องที่ 3 รหัสของชั้นเรียน 6oftmno
การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องที่ 4 รหัสของชั้นเรียน lcrxfmo

ขั้นที่ 3 ติดตามและศึกษารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนการปฐมนิเทศออนไลน์ พร้อมตอบแบบทดสอบท้ายบทตามหัวข้อที่กำหนด ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์

3. ข้อมูลการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู

4. การศึกษาในศตวรรษที่ 21 “การพัฒนาทักษะของผู้เรียน : แนวคิดสำคัญของการศึกษา”

5. มาตรการและการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19

6. การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์

8. วัฒนธรรมองค์กรของคณะครุศาสตร์

9. วิดิทัศน์คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์

10. วิดิทัศน์สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

11. วิดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาภายในคณะครุศาสตร์

12. ข้อมูลอื่นๆ

.

หมายเหตุ

– ระบบจะเปิดให้ตอบแบบทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และปิดระบบในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 00.00 น.

-นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลตามไฟล์ที่แนบในชั้นเรียนการปฐมนิเทศออนไลน์ได้ล่วงหน้า

-หากมีข้อสงสัย/ปัญหา/ข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ในช่องแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อเนื้อหาในชั้นเรียนการปฐมนิเทศออนไลน์

ทะเบียนประวัติและคำรับรองนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี