นิทรรศการผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่5 ณ ลานกิจกรรมตึกคณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.