โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ อบรมรุ่นที่ 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 4 -5 พ.ย. 2566 ณ โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม กล้องเล็ก วันที่ 04-05-11-66

ภาพกิจกรรม วันที่ 4 พ.ย.2566