คณะครุศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัด หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ

คณะครุศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัด #หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ เป็นโปรเจคของ มรภ.38 แห่ง กับ สพฐ.

Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
: กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู 550คน

Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา
:กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู 550 คน

Module ที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
:กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู 220 คน