ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนักศึกษาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ สารขันธ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาในรายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่จะเตรียมเป็นครูในอนาคต ในครั้งนี้ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการสถานศึกษา นายธรรมวัจน์ วิลัยพิศ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นครูมืออาชีพได้อย่างดียิ่ง จากนั้นนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้หอโหวดเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการต้อนรับจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอย่างอบอุ่น