โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายเสกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ (นายก อบจ.ร้อยเอ็ด) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อการพัฒนาทัศคติทางบวกโดยมี ผศ.ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา และอาจารย์คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมกับทีมค่ายของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำงานเป็นทีม และกิจกรรมกลุ่มอย่างสนุกสนาน