คณะครุศาสตร์จัดโครงการครุศาสตร์บริการวิชาการ ที่ อบต.หนองหลวง

คณะครุศาสตร์จัดโครงการครุศาสตร์บริการวิชาการ ที่ อบต.หนองหลวง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในวันที่ 13 ก.ย.2566โดยมี อ.ประเสริฐ สุทธิประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากร