โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพครู (TEP 3202)

วันที่ 10 พ.ค. 2566 : ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพครู (TEP 3202) ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด