โครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ฯอีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ฯอีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองร้อยเอ็ด และลงสำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านดอนควาย ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
และวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ฯอีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด