โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการพัฒนา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หรือกลุ่มสาระอื่นที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระศิลปะ (2) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (3) เพื่อให้ครูผู้สอนนำประสบการณ์จากการอบรมพัฒนาสู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ได้แก่

          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          – ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – ดร.จารุณี เสนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)

          – ดร.กฤษฏ์ พีรธนัศสกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

          – ดร.นิราศ ศรีขาวรส โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีการจัดอบรมในภาคเช้าเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระศิลปะ และภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มตามสาระวิชา ได้แก่ ดนตรี ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ ในกิจกรรมการสร้างสื่อและนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา สาขาดนตรีศึกษา ครูในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 60 คน ซึ่งจะมีการนิเทศติดตามผลของการใช้สื่อและนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ต่อไป