คณะครุศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดทำโครงการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
จัดทำโครงการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในโครงการผลิดการเจลแอลกฮอล์และสเปรย์ล้างมือ ณ ลานกิจกรรมตึกครุศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ทุกคน
สามารถผลิตเจลล้างมือได้เอง และนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ในสถานศึกษาต่อไป
รวมทั้งได้จัดเตรียมวัสดุเพื่อให้นักศึกษามาผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในช่วงเปิดภาคเรียน
ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร สุรชัย รัตนสุข และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อนุเคราะห์เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563