โครงการค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้แน่นแฟ้น รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน