ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมและทีมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

EDU News letter

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมและทีมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพัฒนาการ สมองด้วยลานกิจกรรม Brain-Based-Learning (BBL) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหัวโนน ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด