โครงการปัจฉิมนิเทศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด