กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

8 มีนาคม 2565 : อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ อาจารย์นุจิรา สุวรรณโท ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสำนักงานคณบดีและสื่อสารองค์กร ดำเนินกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา และแนะนำทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด