รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และในช่วงบ่ายเข้าพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมสวัสดีปีใหม่ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา