ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสำนึกในพระคุณครู

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กำหนดการ
-เวลา 06.30 – 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป (ชุดสุภาพ)
-เวลา 13.00 – 16.00 น. พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น และพิธีมอบรางวัลโครงงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู (นักศึกษา : แต่งกายชุดพิธีการ)