รายชื่ออาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน อาจารย์ทุกคน ปฏิบัติงานมากกว่า 9 เดือน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 84 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  27 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน และศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก จำนวน 37 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 76 คน ดังนี้

รายละเอียด >>>