จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน 17หลักสูตร โดยมีอาจารย์ 110 คน และสายสนับสนุน 8 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 110 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้