หลักสูตร

คณะครุศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 13 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   1  หลักสูตร  และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร

ระดับปริญญา ลำดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปีที่ปรับปรุงล่าสุด วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ สกอ.

ลงนามรับทราบหลักสูตร

ตรี 1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 2 มกราคม พ.ศ.2556
ตรี 2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ตรี 3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ตรี 4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

 

ตรี 5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตรี 6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 13 มกราคม พ.ศ. 2556

 

 

ระดับปริญญา ลำดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ ปีที่ปรับปรุงล่าสุด วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร วันที่ สกอ.

ลงนามรับทราบหลักสูตร

ตรี 7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 16 มกราคม พ.ศ. 2556
ตรี 8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 20 ธันวาคม พ.ศ.2555
ตรี 9 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คบ. 2555 5(64)/2555 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 13 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556
ตรี 10 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คบ. 2556 9(68)/2555 วันที่20 เดือนธันวาคม 2555 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556
โท 11 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คม. 2557 7(85)/2557 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 3 สิงหาคม พ.ศ.2558
โท 12 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ

ประเมินผล

คม. 2557 7(85)/2557 วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 1 เมษายน พ.ศ.2558

 

ประกาศนียบัตร 13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คม. 2557 1(79)/2557 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 และ4(82)/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 15 ธันวาคม พ.ศ.2557