คณะผู้บริหาร

P01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
คณบดีคณะครุศาสตร์

P010

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

P06

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

P07

อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

P08

อาจารย์รุจิเรข บุญกาพิมพ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์

P02

อาจารย์สำเนียง จุลเสริม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

P04

อาจารย์ธิติ จันตะคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนลยีสารสนเทศ

P05

อาจารย์พิสิฐ พินิจสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ณพงษ์ ร่มแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์