คณะบริหารงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์รุจิเรข บุญกาพิมพ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์

อาจารย์สำเนียง จุลเสริม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์มนตรี เตียนพลกรัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ธิติ จันตะคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนลยีสารสนเทศ

อาจารย์พิสิฐ พินิจสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ณพงษ์ ร่มแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์