ทุนวิจัยปีงบประมาณ-2558

ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2558  จำนวน 11 เรื่อง

 

ที่ เรื่อง จำนวน (บาท) ชื่อผู้ได้รับทุน
1 การศึกษาความเข้าใจสำนวนไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่  2  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20,000 อาจารย์อุไรวรรณ  สิงห์ทอง
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20,000 อาจารย์ ดร.กัญญาวดี  แสงงาม
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20,000 อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา
4 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาเทคโนโลยีเว็บทางการศึกษา เรื่องโปโตคอล TCP/IP สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่  3 20,000 อาจารย์เจษฎ์บดินทร์  จิตต์โสภิตานนท์
5 การศึกษาปริมาณคำศัพท์และกลยุทธ์ในการเรียนคำศัพท์คณะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20,000 อาจารย์ตันติกร  ภูเกิดพิมพ์
6 ความสามารถในการออกแบบการสอนแบบย้อนกลับโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่  3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20,000 บาท อาจารย์แสงจันทร์  กะลาม
7 ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏร้อยเอ็ด 23,000 อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์
8 ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 21,000 อาจารย์วิภา  ชัยสวัสดิ์
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียน : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 18,000 อาจารย์อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์
10 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาของนักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาคณิตศาสตร์  โดยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์งานทางคณิตศาสตร์ 25,000 อ.ธวัชชัย  เหล่าสงคราม
11 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทย สำหรับนักศึกษาชาย สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 18,000 อาจารย์สมชาย  เศรษฐจำนง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 345,900   

 

ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก

 ปีงบประมาณ 2558  จำนวน 6 เรื่อง

 

ที่ เรื่อง จำนวน (บาท) ชื่อผู้ได้รับทุน
1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบานท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 250,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล
2 กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยของนักศึกษาครุศาสตร์

ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

200,000 อาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์
3 การบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 100,000 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
4 การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 654,885 อาจารย์คชษิณ สุวิชา
5 โครงการพัฒนารูปแบบและโอกาสทางศึกษาของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนลาว” จากโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาสถานะสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ (ศสร.) งบประมาณ 957,142 อาจารย์คชษิณ สุวิชา
6 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้หญิงบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว เพื่อการจัดการสุขภาวะ 992,186 อาจารย์คชษิณ สุวิชา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,154,213