ทุนวิจัยปีงบประมาณ-2559

ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2559  จำนวน 11 เรื่อง

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ
1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร ศรีพงษ์เพลิด 10,000
2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์กีรภัทร จรรยาคำนึง 10,000
3 อาหารการกินในลุ่มแม่น้ำชี้ จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ปริญ รสจันทร์ 10,000
4 พฤติกรรมใช้จิตวิทยาการกีฬาของผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการตัดสินฟุตบอลลีก ดิวิชั่น 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์ศาสตราวิทย์  วงศ์บุตรลีวัฒนา 10,000
5 การพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์สู่การบริหารวิชาการสถานศึกษาในภาครัฐ อาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 10,000
6 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านนิทานมุชปาฐะ ปี พ.ศ. 2559 อาจารย์อุไรวรรณ  สิงห์ทอง 10,000
7 สร้างนิทานคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์อุไรวรรณ  สิงห์ทอง

อาจาย์หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น

10,000
8 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู ที่มีต่อคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร ศรีพงษ์เพลิด 10,000
9 การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์สุพรรณิการ์  ชนะนิล 10,000
10 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะทางด้านภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อาจารย์หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น 10,000
รวม 100,000

 

ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก

 ปีงบประมาณ 2558  จำนวน 6 เรื่อง

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ
1 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรเพื่อลดภาวะโลกร้อน อ.ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ 800,000
2 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ กรณีศึกษา : ป่าดงหัน บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา อ.ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ 952,000
3 ศึกษาวัฒนธรรมการตั้งชื่อคณะหมอลำเรื่องต่อกลอนในภาคอีสาน อ.อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ 295,000
4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนความคิดสร้างสรรค์แห่งศตวรรษที่ 21 อ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล 790,000
รวม 2,837,000