ครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา

วันที่ 15 มิ.ย.66 คณะครุศาสาตร์ จัดโครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์