โครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสาตร์ จัดโครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ หอประชุมคณะพยาบาล