โครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษา

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ครุศาสาตร์ จัดโครงการสำหรับนักศึกษาครูและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยกระบวนการจิตปัญญาศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และ 3 สาขา คบ.วิทย์ วันที่ 12 มิถุนายน 2566