โครงการ Conference ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Conference ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 6 (บรรจุปี 2564) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ โครงการ Conference ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 6 (บรรจุปี2564) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1 ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณบดี คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และครูเข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายในโครงการฯมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของครูในยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ดนิตา ดวงวิไล เป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มวิชา แล้วให้ตัวแทนแต่ละสถาบันนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ CLIL TPACK CBL และ PBL รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 9 กลุ่มวิชา