สื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ (Vidio Clip) และอินโฟกราฟิก (Infographic)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ (Video Clip) และอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อเผยแพร่ะสาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรายละเอียดดังแนบ

อินโฟกราฟิก