โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและวางแผนยุทธศาสตร์ จ้ดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา (New skill) สำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด