โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สำหรับรายวิชาการจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 2566

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สำหรับรายวิชาการจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 2566 (“English in visual arts presentation skill encouragement for Seminar in Art Education” โครงการย่อยภายใต้โครงการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรกับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปศึกษา ) ขอขอบพระคุณหอพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Wind Trace Art Museum (Museum of Korean Portrait ) ท่าน Yeong Ho Choi ผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์ศิลปะและทีมภัณฑารักษ์ คุณจอน คุณพน และคุณนุช, ໂຮງຮຽນວິຈິດສິນຫຼັກ9 ຊັ້ນກາງແຂວງຈຳປາສັກ ท่านผู้อำนวยการ Kaisone Arlounyasen Arlounyasen(โรงเรียนวิจิตรศิลป์ชั้นกลาง แขวงจำปาสัก) นักเรียนโรงเรียนวิจิตรศิลป์เอกแต้มฮูป(จิตรกรรม) และเอกปั้นหล่อ/เอกควัดแกะ(ประติมากรรม) ที่นำผลงานมาร่วมสัมมนาและแสดงนิทรรศการกับพี่ๆศิลปศึกษา, ຫໍພິພິທະພັນມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ (หอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก) , ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຂວງຈໍາປາສັກ และ ท่านรองผู้อำนวยการ Phaymany Bouphaphan (แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก )สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการติดต่อประสานแหล่งเรียนรู้สำหรับดำเนินโครงการแก่สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ในความอนุเคราะห์ด้านเอกสาร อุปกรณ์และ ของที่ระลึก 🚎ตลอดจนฝ่ายยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูง