การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานราชภัฏบุรีรัมย์(BRICC) ครั้งที่ 6

15 กุมภาพันธ์ 2566 : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ ๖ ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษา ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลที่ 4 จาก 14 ทีม มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม : อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย และ อาจารย์กนกวรรณ แก่นนาคำ