โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal รุ่นที่ 2 การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นเชิงรุก เสริมสร้างสมรรถนะหลักของผู้เรียน ผ่าน PLC วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2566