โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพเพื่อโอกาสทางวิชาชีพในยุค Next Normal รุ่นที่ 1 การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นเชิงรุก เสริมสร้างสมรรถนะหลักของผู้เรียน ผ่าน PLC