กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เสริมสร้างสมรรถนะผ่านการนิเทศเชิงรุก