ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Proceeding)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในชั้นเรียนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อนักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ ชื่อบทความ แหล่งตีพิมพ์/นำเสนอ
1 นางสาวราตรี บุญเรื่องนาม (นศ.) ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โสภิตานนท์ (ได้รับรางวัลบทความระดับยอดเยี่ยม) ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา   The 8th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2022, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham,Thailand, 18 March 2022
2 นางสาวปุณฑริกา ทีรวม (นศ.) อาจารย์ราชันย์  เจริญแก่นทราย (ได้รับรางวัลบทความระดับดีเด่น)   การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้กระบวนการปฏิบัติประกอบแบบฝึกทักษะ (Proceeding) การนำเสนอบทความวิจัยทางด้านดนตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ACTION ครั้งที่1 โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 22 เมษายน 2565
3 นายธนาเทพ  คำโสภา (นศ.) อาจารย์ราชันย์  เจริญแก่นทราย การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า การนำเสนอบทความวิจัยทางด้านดนตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ACTION ครั้งที่1 โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 22 เมษายน 2565
4 นางสาวศิริยาภรณ์ สวัสดิ์ผล (นศ.) อาจารย์อำนาจ  ถามะพันธ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นซออู้โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ด
5 นายธนพล วริสาร (นศ.) อาจารย์อำนาจ  ถามะพันธ์ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นอัลโต้แซกโซโฟนขั้นพื้นฐานโดยใช้ทฤษฎีการสอนดนตรีของซูซูกิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6 นายธนพล วริสาร (นศ.) อาจารย์อำนาจ  ถามะพันธ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านโน้ตเพลงไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7 นายทินกร แสนบุญมี (นศ.) อาจารย์อำนาจ  ถามะพันธ์ การพัฒนาชุดฝึกความรู้ทักษะในการอ่านโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด
8 นายอดิสรณ์ ใจสมัครรัก (นศ.) อาจารย์อำนาจ  ถามะพันธ์ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
9 นางสาวศิริยาภรณ์ สวัสดิ์ผล (นศ.) อาจารย์อำนาจ  ถามะพันธ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นซออู้โดยการใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
10 นางสาวดาวนภา สุวรรณดี (นศ.) ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โสภิตานนท์   ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จการเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Google Meet ในช่วง Covid-19 The 8th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2022, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham,Thailand, 18 March 2022
11 นางสาวอัจฉราพร หนองขุ่นสาร (นศ.) ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โสภิตานนท์   การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนด์ The 8th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2022, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham,Thailand, 18 March 2022
12 นางสาวฐิติพร  เสตเตมิ (นศ.) ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โสภิตานนท์   การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เรื่อง สุภาษิต คำพังเพย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม The 8th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2022, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham,Thailand, 18 March 2022
13 นายไชยวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ (นศ.) ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โสภิตานนท์   การพัฒนาสื่อบนเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลิงนกทา The 8th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2022, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham,Thailand, 18 March 2022
14 นางสาววรารัตน์  พันธ์สาย (นศ.) ผศ.ดร.แสงจันทร์  กะลาม การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์   การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่สู่อนาคต” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 20 พ.ค. 2565        
15 นางสาวจุฬาลักษณ์  สัจจัง (นศ.) อาจารย์เพิ่มพร  สุ่มมาตย์ การพัฒนาความสามารถการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะอึโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภาพความคิด: วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
16 นางสาวประภัสสร ปัตถาทุม (นศ.) อาจารย์ศิมาวรรณ โฮมแพน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัวด้วยชุดสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
17 นางสาวพิราวรรณ ชลาลัย (นศ.) ดร.อุมาพร ไวยารัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม  
18 นางสาวปนัดดา ราชบุญโย (นศ.) รศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ และอาจารย์ศุภชัย ราชอาจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการบวกและการลบจํานวนเต็มหลายจํานวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธงธานี จังหวัดร้อยเอ็ด