ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบตารางเรียนตามแผนการเรียน และลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษา กด