ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาเทพ คำโสภาในโอกาสได้รับรางววัลการนำเสนอผลงานวิชาการ #ระดับดีมาก (ดนตรีศึกษา) ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี Action ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / คณะศิลปกรรทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา /คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา /สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป