การเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานส่งเสิรม EF เด็กปฐมวัย

ทีมร้อยเอ็ดเพชรงาม

#ได้รับรางวัลชมเชย การเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานส่งเสิรม EF เด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.ในนามตัวแทน ทีมร้อยเอ็ดเพชรงาม ขอขอบคุณท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ท่านอาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ท่านอาจารย์กนกวรรณ แก่นนาคำ ท่านอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และท่านอาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ที่นำมาใช้ในการเข้าประกวดการแข่งขันครั้งนี้พวกดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการเข้าการแข่งขันในครั้งนี้ไปฝึกฝนและต่อยอดต่อไปค่ะ