ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาเปิดโลกอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาเปิดโลกอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี- แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด- รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน- อาชีพและเส้นทางการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 13.45 น. “รอบรู้ศาสตร์แห่งดนตรีอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์”

 149 total views,  1 views today