เกี่ยวกับคณะครุศาสตร์

ความเป็นมา

คณะครุศาสตร์  เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เดิมสังกัดภาควิชา ครุศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงได้แบ่งโครงสร้างใหม่ เป็น  4 วิทยาลัย และ  1 คณะวิชา
ปีการศึกษา  2547  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  2 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา  2549  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม  3  หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปีการศึกษา  2550  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม  2  หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  และสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ปีการศึกษา  2553  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม 2 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา  และสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา
ปีการศึกษา  2554  เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 9  หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬาและสาขาวิชาสังคมศึกษา
ปีการศึกษา  2556  เปิดการสอนตามหลักสูตร  10  หลักสูตร  คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา
ปีการศึกษา 2557  เปิดการสอนตามหลักสูตร  13  หลักสูตร  คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร คือ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2558  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติให้วิทยาลัยการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 และมีการแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาคณิตศาสตร์    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร คือ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณบดี ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์ จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครู  รวมถึง บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับท้องถิ่นสู่สากล

 พันธกิจ (Mission)

1.  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น ให้เป็นครูที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการพัฒนาครูและทางการศึกษาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้บริการทางด้านการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาคม หน่วยงานในท้องถิ่นและสังคมใกล้เคียง
3.  เป็นเครือข่ายทางการศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5.  พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้บัณฑิตรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

 1,126 total views,  1 views today