ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลบทความระดับดี

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลบทความระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ รายละเอียด …