เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562 ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิก { 🙂 } หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร { 🙂 } (y) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(y) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(y) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ทางกล่องข้อความ หรือ 043-556004เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์