เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4 ขอความร่วมมือให้ท่านประสานอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน 2/62 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 แจ้งให้เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปี 2562

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.ปช.ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้อง ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2562 – 10 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด