โครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดโครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมการปฐมนิเทศได้มีการแนะนำคณะครุศาสตร์คณาจารย์แต่ละสาขาและบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล อ่านเพิ่มเติม …

 38 total views,  1 views today

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพ: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  82 total views

 82 total views

โครงการพัฒนาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดโครงการพัฒนาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๑, ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบออนไลน์) รายละเอียด >>>  76 total views

 76 total views

กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

8 มีนาคม 2565 : อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ อาจารย์นุจิรา สุวรรณโท ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสำนักงานคณบดีและสื่อสารองค์กร ดำเนินกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา และแนะนำทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  73 total views

 73 total views

เปิดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 13.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th” ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  86 total views

 86 total views

ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021

ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ : จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ จัดโดย NECTEC วันที่ 14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล Museum pool Contest รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวัดป่ากุงรางวัล และ รางวัลPopular Vote ทีมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.ทนันยา คำคุ้ม และ อาจารย์อัธยา เมิดไธสง  90 total views

 90 total views

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และในช่วงบ่ายเข้าพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมสวัสดีปีใหม่ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  115 total views

 115 total views