ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพครู ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) ในวันและเวลาราชการ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสำนึกในพระคุณครู

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกำหนดการ-เวลา 06.30 – 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป (ชุดสุภาพ)-เวลา 13.00 – 16.00 น. พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น และพิธีมอบรางวัลโครงงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู (นักศึกษา : แต่งกายชุดพิธีการ)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาจิตปัญญาวิชาชีพครู

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาจิตปัญญาวิชาชีพครู ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและรู้จักตนเอง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสุขและปัญญาของตนบนพื้นฐานของหลักจิตปัญญาวิชาชีพครู (กิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 – 4)